Reklamacje

Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad. i stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną - rękojmia.
Za wady fizyczne należy w szczególności uznać, gdy sprzedany Produkt:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego
 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący był poinformowany przez Sprzedawcę przy zawarciu umowy.

Wada prawna:

 • sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osób trzecich
 • jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

Jeżeli wada zakupionego Produktu została stwierdzona przed upływem roku od chwili jego wydania, domniemywa się, że istniała ona już w dniu jego wydania.

Kupujący odsyła wadliwy produkt Sprzedawcy wraz z wypełnionym
FORMULARZEM REKLAMACYJNYM - wzór po prawej stronie lub korzystając bezpośrednio z formularza.
Kupujący nie odsyła dowodu zakupu wraz z reklamowanym produktem.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Wadą Produktu nie są :
- naturalne zużycie Produktu w związku z jego użytkowaniem przez Konsumenta,
- uszkodzenia mechaniczne, do powstania których przyczynił się konsument,
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru, złego dopasowania,
- uszkodzenia powstałe w wyniku braku właściwej pielęgnacji i konserwacji,
- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem;

Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany;

Sprzedający winien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:
InnCraft Adam Grzybowski
ul. Dywizjonu 303 1A/26
80-462 Gdańsk


w przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient
.

Dołożymy wszelkich starań, aby błyskawicznie przeprowadzić Państwa proces reklamacyjny:

 1. Otrzymać reklamowany produkt
 2. Ustalić przyczynę wady lub uszkodzenia
 3. Wydać na podstawie zebranych dokumentów decyzję
 4. Ustosunkować się do żądań zgłaszającego reklamację
 5. Przygotować dokumenty korygujące zakup produktu - reklamacja uznana
 6. Wykonać przelew lub odesłać wymieniony produkt
Formularz Reklamacji Towarów
 •